Цөөн үгээр
 • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ III УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН

 

2018.10.03                                                                                                                 Улиастай

Завхан аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газарт болон сум байгууллагуудад ирсэн өргөдөл, гомдлыг  "Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай" Монгол улсын хууль, "Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын дагуу иргэдээс мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар болон амаар, бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг аль болох хүртээмжтэй, шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга нар доорх хуваарийн дагуу иргэдтэй биечлэн уулзаж, өргөдөл, гомдлыг амаар болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэн хариуг өгч, бусад өдрүүдэд Тамгын газрын дарга, хэлтсийн дарга нар иргэдийг хүлээн авч уулзаж өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн ажиллаж байна.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 

Д/Д

Иргэдтэй уулзах гариг

Цагийн хуваарь

 

Мягмар гариг

1000-1300, 1400-1800 цаг

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ НАРЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

д/д

Хүлээн авах өдрүүд

Цагийн хуваарь

1

Лхагва гариг

1000-1300, 1400-1800 цаг

2

Пүрэв гариг

1000-1300, 1400-1800 цаг

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

д/д

Хүлээн авах өдрүүд

Цагийн хуваарь

1

Баасан гариг

1000-1300, 1400-1800 цаг

 

Иргэдээс аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт 2018 оны 3-р улиралын байдлаар 314 өргөдөл ирүүлсэнээс ажил хүссэн 14, архи, согтууруулах ундаа худалдаалах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн 119,  тусламж үзүүлэхийг хүссэн 64, газар эзэмших, өмчлөх хүсэлт болон газрын маргааны талаар 15, нийгмийн халамжийн хүрээнд 17, эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд 9, чөлөө хүссэн 4, боловсролын салбарын хүрээнд 11, эрчим хүчний салбарын хүрээнд 6, гэр хүссэн 2, бусад асуудлаар 53 өргөдөл, 13 өргөдөл хугацаа болоогүй хүлээгдэж шийдвэрлэлт 95,8 хувьтай байна.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудад иргэдээс 4421 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 4116 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн хариу өгч, 63 өргөдлийг бусад байгууллагад шилжүүлж, 33 өргөдөл хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэж, 209 өргөдөл хугацаа болоогүй хүлээгдэж байна. Нутгийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 95,3 хувьтай байна.

Өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ тухай бүр дүгнэлт хийж, хяналт шинжилгээ үнэлгээг хийж биелэлтийг тооцон ажиллаж  байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

314

275

26

-

13

95,8%

2

Нутгийн захиргааны байгууллага

4107

3841

37

33

196

95.3%

2018 оны III улиралын дүн

 

4421

4116

63

33

209

95.6%

 

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт /хэлбэрээр/                                                                                                                                                                                              

                              №

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс:

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

314

261

26

-

27

-

-

2

Нутгийн захиргааны байгууллага

4107

3120

1

9

22

943

12

2018 оны III улиралын дүн

4421

3381

27

9

49

943

12

 

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга

Аймгийн нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Завхан аймаг

Нийт 4421 өргөдлөөс     Хүсэлт      3217 / 72,8%

                            Санал       1039   / 23,5%

                            Гомдол     165   / 3.7%

 1. Нийгмийн халамж, иргэний бүртгэлийн талаар 1290  / 29,1%
 2. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой      1259 / 28,4%
 3. Газар олголт, газрын маргааны  асуудал           547    / 12.3%
 4. Ажилд орох, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой   441   / 9.9%
 5. Нийгмийн даатгалын чиглэлээр                           295   / 6.6%
 6. Цалин, тэтгэмжтэй холбоотой                              224   / 5.06%
 7. Тусламж хүссэн                                                     161   / 3.64%
 8. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн                                     121   / 2.7%
 9. Байгаль орчины чиглэлээр                                   34     / 0,76%
 10. бусад асуудлаар                                                    49     / 1,1%

 

 

ТАНИЛЦАЖ ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ГАЗРЫН ДАРГА                                                                 Л.ЛХАМСҮРЭН

 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭЖ БОЛОВСРУУЛСАН:

            ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН

ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                          Н.ЯДАМЦОО

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-10 11:15:23