Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
2020 оны хяналт шалгалтын тайлан

2020 онд аймгийн 7 төсвийн байгууллага, сан, нэгжид дотоод аудит, 22  төсвийн байгууллага, сан, нэгжид  хосолсон шалгалт, 9 сумын 83 төсвийн байгууллага, сан, нэгжид санхүүгийн хяналт шалгалт хийж 86 эрх бүхий албан тушаалтанд холбогдуулан 141.8 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг ногдуулан төлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.


Шалгалт хийгдсэн байгууллага, сумдын удирдлага, төсөвт байгууллага, аж ахуй нэгж албан газруудын эрх бүхий албан тушаалтан, ажиллагсад, ард иргэдийн дунд шалгалтын дүнгийн хурлыг нээлттэй хийж соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа явуулж төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байх, зориулалтын дагуу зарцуулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-09-13 06:43:33