Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Завхан аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба аймгийн Засаг даргын 2013 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/45 тоот захирамжаар байгуулагдан дарга, ахлах мэргэжилтэн,  мэргэжилтэн 2-той үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус алба нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Худалдан авах ажиллагааны газрын хэрэгжүүлэх Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.5-д заасан улс болон бүс нутгийн чанартай төсөл, арга хэмжээ, мөн зүйлийн 45.2.1 дэх хэсэгт заасан өөрийн хэрэгцээнд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээнээс бусад бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, төрийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг худалдан авах ажиллагааны мэдээллээр хангах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх чиг үүрэг бүхий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн алба юм.

 

 

 

                       Овог нэр: Ж.Сүхбаатар

                           Албан тушаал: Албаны дарга

             Хариуцсан ажил: ХАА-ны ерөнхий зохион байгуулалт, хяналт

 

                             

 

        Овог нэр: С.Ганболд

         Албан тушаал: Ахлах мэргэжилтэн

                      Хариуцсан ажил: ХАА-ны ерөнхий зохион байгуулалт, хяналт,  Дотоод  ажил

 

 

 

 

      Овог нэр: М.Урантуяа

             Албан тушаал: Мэргэжилтэн

                  Хариуцсан ажил: ХАА, мэдээ тайлан, дотоод  ажил

 

               

 

     Овог нэр: Г.Нямдаваа

          Албан тушаал: Мэргэжилтэн

                    Хариуцсан ажил : ХАА, цахим тендер, нягтлан бодогч

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-07-18 10:16:48