Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
Сумдын Засаг даргын гэрээний хэрэгжилт
...

2017-11-20 06:07:04

Дэлгэрэнгүй ...
ШИЛЭН ДАНСНЫ САЙТАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН
...

2017-10-15 19:20:23

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын хэлтэс, агентлагийн дарга нартай байгуулсан гэрээний биелэлтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын танилцуулга
...

2017-10-10 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
23 сумын нийт төсөвт байгууллагад газар дээр нь хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, нийт төрийн албан хаагчидад зөвлөн туслаж сургалт явууллаа.
...

2017-05-13 18:40:39

Дэлгэрэнгүй ...
Сургалт
...

2017-05-05 22:22:22

Дэлгэрэнгүй ...
НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН-ЗӨВЛӨМЖ
...

2017-02-01 22:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТАЙЛАГНАХ ХУГАЦАА
...

2017-01-22 14:26:21

Дэлгэрэнгүй ...
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ, ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ
...

2017-01-22 14:25:25

Дэлгэрэнгүй ...
Л.ВАНГАНЫ НЭРЭМЖИТ ХӨГЖИМТ ЖҮЖГИЙН ТЕАТРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН
...

2017-01-18 11:18:11

Дэлгэрэнгүй ...
Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн хяналт шинжилгээ хийх хуваарь
2017 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нэгдсэн хуваарь...

2017-01-11 13:45:11

Дэлгэрэнгүй ...