авилгын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2019

...

2020-05-19 07:55:26

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01/475 дугаар зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

...

2019-04-09 08:36:36

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн тайлан 2018

...

2019-04-02 04:01:53

Дэлгэрэнгүй..