ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
662 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

ЧИГ ҮҮРЭГ

            Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хийгдэх хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилготой.

  • Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд холбогдох журмын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
  • Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн орон нутагт хамааралтай заалтын биелэлтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
  • Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, шийдвэр, аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
  • Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумын   Засаг дарга, түүний тамгын газрын үйл ажиллагаанд холбогдох журмын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үнэлгээний дүнг хагас, бүтэн жилээр холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх;
  • Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, захиргааны байгууллага, бусад төсөвт байгууллага, сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж танилцах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;
  • Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, бусад төсөвт байгууллага, сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд гарч буй ололт, ажлын сайн туршлагыг дэмжин дэлгэрүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлэх, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, боловсронгуй болгох талаар санал санаачилга гаргах.

Д/д

Зураг

Овог Нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

 

И-мэйл хаяг

 

1

Н.Бямбадорж

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга

70463626, 98111846

byambadorj.ny@gmail.com

2

 

 А.Мөнхцэцэг

Монгол Улсын хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

99900919

muugiimtt@gmail.com

3

Б.Туяа

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Үндсэн чиглэлийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

99084683

tuya@zavkhan.gov.mn

4

 

 Б.Хулан

Захиргааны байгууллагын хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

 

99948439

badamdorj.khulan13@gmail.com

 

2023-06-23 10:30:55