Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүссэн маягтууд татах
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлийн маягт

...

2016-09-02 15:13:52

Дэлгэрэнгүй..
Ашиглалт хүссэн өргөдөл

...

2016-09-02 15:12:43

Дэлгэрэнгүй..
Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт

...

2016-09-02 15:12:06

Дэлгэрэнгүй..
Ашиглалт сунгах өргөдөл

...

2016-09-02 15:10:54

Дэлгэрэнгүй..
Хайгуул сунгах өргөдөл

...

2016-09-02 15:10:04

Дэлгэрэнгүй..
Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө

...

2016-09-02 15:08:59

Дэлгэрэнгүй..
Хайгуулын тайлан-2/1/

...

2016-09-02 15:08:16

Дэлгэрэнгүй..
Хайгуулын тайлан-2

...

2016-09-02 15:07:25

Дэлгэрэнгүй..
Хайгуулын тайлан

...

2016-09-02 15:06:14

Дэлгэрэнгүй..
Талбай буцаах өргөдөл

...

2016-09-02 15:05:03

Дэлгэрэнгүй..