ИРГЭДИЙН ДУНД ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
244 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА