Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ,ДООД ЖИШГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
 

МОНГОЛ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ,ДООД ЖИШГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ


2012 оны З дугаар сарын 16-ны өдөр Улаанбаатар хот
 

Дугаар 78

 

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 28.4.3, 28.6-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн сүлжээг 1 дүгээр, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Үндсэн хуулийн цэц, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон тэдгээртэй адилтгах төрийн байгууллагын ажлын албаны албан тушаалын цалингийн сүлжээг 2 дугаар, Төрийн тусгай албан тушаалын цалингийн сүлжээг З дугаар, Шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 4 дүгээр, Мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 5 дугаар, Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 6 дугаар, Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 7 дугаар, Соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 8 дугаар, Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 9 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталж, хавсралтад дурдсан хугацаанаас эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2010 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолыг 2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                         С.БАТБОЛД

 

 

Нийгмийн хамгаалал, 

 

  хөдөлмөрийн сайд                                                     Т.ГАНДИ

 

 

Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар

 тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

 (сард төгрөгөөр)

Цалингийн сүлжээний шатлал

 

Албан тушаалын зэрэглэл

 

ТЗ-1

ТЗ-2

ТЗ-3

ТЗ-4

ТЗ-5

ТЗ-6

ТЗ-7

ТЗ-8

ТЗ-9

ТЗ-10

ТЗ-11

ТЗ-12

ТЗ-13

ТЗ-14

 

 

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

 

1

289377

307565

328585

345157

360515

387245

417970

451767

488943

529838

552329

576553

601378

611807

2

305252

324819

347433

365262

381784

410541

443595

479955

519950

563945

588142

613795

640483

651692

3

321131

342077

366285

385371

403058

433842

469226

508149

550963

598060

623963

651161

679718

691712

4

336493

358773

384524

404825

423639

456384

494023

535425

580968

615601

634989

     

5

351852

375467

402759

424276

444217

478923

518815

562697

610966

633141

646014

     

 

 

2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

 

1

355933

378304

404159

424543

443433

476312

514103

555673

601400

651700

679365

709160

739695

752523

2

375460

399527

427343

449272

469594

504965

545622

590344

639539

693653

723415

754968

787794

801581

3

394991

420755

450531

474006

495761

533625

577148

625023

677685

735613

767474

800928

836053

850806

4

413886

441291

472964

497935

521076

561353

607648

658573

714590

757189

781036

     

5

432778

461824

495394

521860

546386

589075

638142

692117

751488

778763

794597

     

 

 

 

 Монгол   Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар

     тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

                             УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ,

                              УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗАР,  ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ, ХҮНИЙ ЭРХИЙН

                              ҮНДЭСНИЙ КОМИСС, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ, ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ  БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ,

                              СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО БОЛОН ТЭДГЭЭРТЭЙ АДИЛТГАХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН

                                  АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

 

                                                                                                                                                                                         (сард төгрөгөөр)

Цалингийн сүлжээний  шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

АА-11

АА-10

АА-9

АА-8

АА-7

АА-6

АА-5

АА-4

АА-3

АА-2

АА-1

 

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

1

345157

360515

387245

417970

451767

488943

529838

552329

576553

601378

611807

2

365262

381784

410541

443595

479955

519950

563945

588142

613795

640483

651692

3

385371

403058

433842

469226

508149

550963

598060

623963

651161

679718

691712

4

404825

423639

456384

494023

535425

580968

615601

634989

 

 

 

5

424276

444217

478923

518815

562697

610966

633141

646014

 

 

 

 

2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

1

424543

443433

476312

514103

555673

601400

651700

679365

709160

739695

752523

2

449272

469594

504965

545622

590344

639539

693653

723415

754968

787794

801581

3

474006

495761

533625

577148

625023

677685

735613

767474

800928

836053

850806

4

497935

521076

561353

607648

658573

714590

757189

781036

 

 

 

5

521860

546386

589075

638142

692117

751488

778763

794597

 

 

 

 

 

Top of Form

Bottom of Form

 Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар

 тогтоолын 3 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

(сард төгрөгөөр)

Цалингийн сүлжээний шатлал

 

Албан тушаалын зэрэглэл

 

ТТ-1

ТТ-2

ТТ-3

ТТ-4

ТТ-5

ТТ-6

ТТ-7

ТТ-8

ТТ-9

ТТ-10

ТТ-11

ТТ-12

ТТ-13

ТТ-14

ТТ-15

 

 

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

1

260862

278948

288659

304596

310526

НИЙТЭЛСЭН: 2016-03-04 03:07:14