Цөөн үгээр
 • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ

               Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР                    

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Завхан  аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.

Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.
Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг  тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ   албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах  түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.

Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА
Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус  аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр  2015 оны 03  дугаар сарын 13-ны  өдөр  хүртэл  10.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.

Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

 1. Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.
 2. Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
 3. Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
 • Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
 • Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
 • Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
 •  “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
 •  Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

Жич:       “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 
Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА
Тус аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд тус аймгийн ЗДТГ-ын 70463741, 98826166 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

ЗАВХАН  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН  ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН  АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Д/д

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

ДЭС ТҮШМЭЛ

1

Боловсрол, соёлын газар

Сургалтын алба

Математик, мэдээлэл зүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

ЕБС-иудын математик, мэдээлэл зүйн боловсрол хариуцах

ТЗ-5

1

Боловсролын баклавраас дээш боловсролтой

 

 

 

Математик, мэдээлэл зүйн боловсролын багш

 

 

 

Боловсролсудлалаармэргэжил дээшлүүлсэн байх

 

 

мэргэжлээрээ   5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвх санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

2

Боловсрол, соёлын газар

Сургалтын алба

Монгол хэл, уран зохиол, монгол бичгийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын монгол хэл, уран зохиол, монгол бичгийн боловсрол хариуцах

ТЗ-5

1

Боловсролын баклавраас дээш боловсролтой

Монгол хэл, уран зохиолын багш

 

 

 

Боловсролсудлалаармэргэжил дээшлүүлсэн байх

 

 

мэргэжлээрээ   5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвх санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

3

Боловсрол, соёлын газар

Сургалтын алба

Технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын технологи, зураг зүйн  боловсрол хариуцах

ТЗ-5

1

Боловсролын баклавраас дээш боловсролтой

Технологийн боловсролын багш

 

 

 

Боловсролсудлалаармэргэжил дээшлүүлсэн байх

 

 

мэргэжлээрээ   5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвх санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

4

Татварын хэлтэс

Түдэвтэй сумын Засаг даргын Тамгын газар

Татварын байцаагч

Татварын асуудал

ТЗ-6

1

дээд боловсролтой бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой, дипломын голч оноо 75,0 хувиас дээш байх

Эдийн засагч, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл

Мэргэшсэн нягтлан бодогч  /санхүүч, нягтлан бодогч, эдийн засагч/

Мэргэжлээрээ  1-ээс дээш жил ажилласан байх

Үйлчилгээний болон зан харилцааны өндөр соёлтой, цахим техник комьпютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах, өөрийгөө хөгжүүлэх, мэдлэгээ бусадтай хуваалцаж чаддаг байх, татварын онол, хууль тогтоомж, НББ-ийн өндөр мэдлэгтэй    

Асуудлыг хурдан шуурхай, зохистой шийдвэрлэж чаддаг байх, орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх, хүнийг танин мэдэх, хүнтэй харилцах чадвартай байх, татварын ажилтны ёс зүйн дүрэм болон татвар хураалтын дүрэм, ажлын байрны стандартын талаар зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, илүү цагаар ажиллах

5

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Яаралтай гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Яаралтай тусламжаар мэргэшсэн

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

6

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Уламжлалт анагаах ухаан, хөнгөвчлөх эмчилгээ, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч, Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

Нөхөн сэргээх эмчилгээгээр нарийн мэргэжил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

7

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Эх барих, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн тусламж үйлчилгээ

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Эх барих эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эмчийн чиглэлээр мэргэшсэн

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

8

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Үндсэн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

9

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл мэнд

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Хүүхдийн эмчийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой,багаар ажиллах чадвартай байх

10

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс

Хүнсний чанар аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч

Завхан аймгийн хэмжээнд Хүнсний чанар аюулгүй байдлын талаарх хууль эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах

ТЗ-6

1

Дээд, баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүнсний технологич, эрүүл ахуйч

Хүнсний технологичоор мэргэжил дээшлүүлсэн байх

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

11

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс

Хүүхдийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч

Завхан аймгийн хэмжээнд хүүхдийн эрүүл ахуйн талаарх хууль эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах

ТЗ-6

1

Дээд, баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Эрүүл ахуйч

Хүүхдийн эрүүл ахуйн чиглэлээр олгох, дээшлүүлэх сургатанд хамрагдсан

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

12

Мэргэжлийн хяналтын газар

Дэд бүтэц байгаль орчин геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтэс

Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч

Аймгийн хэмжээнд авто тээвэртэй холбоотой хууль стандартыг хэрэгжүүлэх

ТЗ-6

1

Дээд

Инженер

Авто тээврийн инженер

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

13

Мэргэжлийн хяналтын газар

Дэд бүтэц байгаль орчин геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтэс

Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч

Хэмжлийн нэгдмэл байдлын хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжүүлэх

ТЗ-6

1

Дээд

Инженер

Хэмжил зүйн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсанбайх

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

14

Хөдөлмөрийн хэлтэс

Хөдөлмөрийн хэлтсийн Тэс сум  хариуцсан мэргэжилтэн

Хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрийн талаархи мэдээллийг зорилтот бүлгийн иргэдэд хүргэж, тухайн хөтөлбөрт хамрагдах шаардлага хангасан иргэдийг хамруулах

ТЗ-5

1

Дээд, бакалавраас дээш зэрэгтэй байх 

Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, эдийн засагч, хууль эрх зүйч мэргэжлээр бакалавраас дээш боловсролтой

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх байх, хөдөлмөрийн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, мэргэшсэн төслийн мэргэжилтэн

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн системд ажиллах чадвартай байх,  баримт бичиг боловсруулах,  Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

15

Нийгмийн Даатгалын хэлтэс

 

Магадлагч их эмч

Нийгмийн Даатгалын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч

ТЗ-5

1

Дээд, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх 

Хүний их эмч, /ЭМШУИС-ийг болон гадаадад ерөнхий эмчилгээний ангийг төгссөн/

Мэргэжил олгох дээшлүүлэх курст суралцаж төгссөн

Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх

Төрийн албан хаагчийн болон эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих чадвартай, ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй, ачаалал даах чадвартай

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвх санаачлагатай, Багаар ажиллах болон манлайлах ур чадвар туршлагатай, Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

16

Нийгмийн Даатгалын хэлтэс

Тосонцэнгэл сум дахь Нийгмийн Даатгалын тасаг

Байцаагч,

их эмч

Нийгмийн Даатгалын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч

ТЗ-5

1

Дээд, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх 

Хүний их эмч

НИЙТЭЛСЭН: 2016-03-04 02:58:03