Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН УЛИАСТАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Нэг.Нийтлэгзүйл

 

1.“Журам батлахтухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаартогтоолоорбаталсан “Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”-ын 17 дугаарзүйлийгүндэслэнЗавханаймгийнУлиастайсумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийндаргын албантушаалдтомилогдохажилтнысонгоншалгаруулалтыгзарлажбайна.

 

2.Сонгон шалгаруулалтадорохиргэнньТөрийналбанытухайхуулийн 10.1-д заасанерөнхийшаардлагаболонтомилохэрхбүхийэтгээдийнбаталсанажлынбайрандтавигдахдараах шаардлагыгхангасанбайна:

1. Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1. Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролтой

Дээд боловсролтой, баклавраас доошгүй зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Удирдлага, менежмент

Удирдлагын чиглэлээр 2-оос доошгүй жил ажилласан

Мэргэшил

Тайлан төлөвлөгөө, албан бичиг боловсруулах удирдан зохион байгуулах чадвартай байх

үнэлгээ дүгнэлт өгөх анализ хийх чадвартай байх

Туршлага

5-аас  доошгүй жилийн удирдан зохион байгуулах ажлын туршлагатай 

Зохион байгуулах, хүнтэй харилцах харилцааны соёлтой байх

Ур чадвар

Багаар ажиллах, Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх, зохион байгуулах авъяас чадвартай, илтгэх ур чадвартай байх

-Хүнтэй ажиллах, зохион байгуулах ур чадвар өндөртэй, интернетийн болон дотоод сүлжээг сайн ашигладаг байх

1.2. Тусгай шаардлага

-Хууль дээдлэх, төрийн албаны болон төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг сахих чадвартай

-Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй, хяналт, нэгдсэн дүн шинжилгээ хийх чадвартай байх

-Байгууллагын болон хувь хүний нууц хадгалах

-Харилцааны өндөр соёлтой байх

 

           

 

1.Сонгон шалгаруулалтадорохиргэнийбаримтматериалыгТөрийналбанызөвлөлийнсалбарзөвлөлөөстомилсонСонгоншалгаруулахкомиссАймгийнЗасагдаргынТамгынгазрынбайрны 207 тоотөрөөнд 2017  оны11сарын13-ныөдөр9.00-12.00, 13.00-17.00цагтхүлээнавчбүртгэнэ.

 

Иргэд  бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг биедээ авч ирнэ

1.Төрийн албан хаагчийн анкет

2.Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт

3.Дээд боловсролын дипломын эх хувийг хуулбарын хамт /Хуулбар заавал нотариатаар баталгаажсан байх/

4.Ажил байдлын тодорхойлолт

5.Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/

6.Төрийналбанытухайхуулийн 16.2.1-д заасанасуудлаарэрхбүхийбайгууллагынтодорхойлолт;

7.4х3-ийнхэмжээтэй3хувьцээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

8. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

9.Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

            Дээрх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

      СонгоншалгаруулалтыгУлсынИхХурлын 2003 оны 13 дугаартогтоолоорбаталсан ”Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”-ындагуу2017  оны11сарын15-ныөдөраймгийнЗасагдаргынТамгынгазартзохионбайгуулна.

 

 Харилцах ХАЯГ: ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗДТГ

207 ТООТ ӨРӨӨ, утас: 98826166

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ

ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-11-02 11:19:25