Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЦАГААНХАЙРХАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ТАСГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Нэг.Нийтлэгзүйл

 

1.“Журам батлахтухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаартогтоолоорбаталсан “Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”-ын 17 дугаарзүйлийгүндэслэнЗавханаймгийнЦагаанхайрхан сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийндаргын албантушаалдтомилогдохажилтнысонгоншалгаруулалтыгзарлажбайна.

 

2.Сонгон шалгаруулалтадорохиргэнньТөрийналбанытухайхуулийн 10.1-д заасанерөнхийшаардлагаболонтомилохэрхбүхийэтгээдийнбаталсанажлынбайрандтавигдахдараах шаардлагыгхангасанбайна:

1. Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1. Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролтой, баклавраас доошгүй зэрэгтэй байх

Дээд боловсролтой, баклавраас доошгүй зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Малын их эмч хорио цээрийн мэргэжилтэй байх

 

Мэргэшил

Мал эмнэлгийн ажлын мэдлэгтэй байх

 

Мал эмнэлгийн анхан шат, лаборатори, сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр мэргэшсэн

Туршлага

Төрийн албанд болон мэргэжлээрээ ажиллаж зохих дадлага туршлага эзэмшсэн

Зохион байгуулах, хүнтэй харилцах харилцааны соёлтой байх

Ур чадвар

Бичиг баримт боловсруулах, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, орчноо мэдрэх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх. Англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй

1.2. Тусгай шаардлага

-Хууль дээдлэх, төрийн албаны болон төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг сахих чадвартай

 

-Баг бүрдүүлэх, багаар ажиллах

-Байгууллагын болон хувь хүний нууц хадгалах

           

Хоёр. Сонгоншалгаруулалтадорохиргэнийгбүртгэх

 

1.Сонгон шалгаруулалтадорохиргэнийбаримтматериалыгТөрийналбанызөвлөлийнсалбарзөвлөлөөстомилсонСонгоншалгаруулахкомиссАймгийнЗасагдаргынТамгынгазрынбайрны 207 тоотөрөөнд 2017  оны11сарын13-ныөдөр9.00-12.00, 13.00-17.00цагтхүлээнавчбүртгэнэ.

 

Иргэд  бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг биедээ авч ирнэ

1.Төрийн албан хаагчийн анкет

2.Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт

3.Дээд боловсролын дипломын эх хувийг хуулбарын хамт /Хуулбар заавал нотариатаар баталгаажсан байх/

4.Ажил байдлын тодорхойлолт

5.Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/

6.Төрийналбанытухайхуулийн 16.2.1-д заасанасуудлаарэрхбүхийбайгууллагынтодорхойлолт;

7.4х3-ийнхэмжээтэй3хувьцээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

8. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

9.Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

            Дээрх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

      СонгоншалгаруулалтыгУлсынИхХурлын 2003 оны 13 дугаартогтоолоорбаталсан ”Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”-ындагуу2017  оны11сарын15-ныөдөраймгийнЗасагдаргынТамгынгазартзохионбайгуулна.

 

 

 

 Харилцах ХАЯГ: ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗДТГ

207 ТООТ ӨРӨӨ, утас: 98826166

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ

ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-11-02 16:23:37