Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЯРУУ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Нэг.Нийтлэгзүйл

 

1.“Журам батлахтухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаартогтоолоорбаталсан “Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”-ын 17 дугаарзүйлийгүндэслэнЗавханаймгийнЯруусумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаныдаргын албантушаалдтомилогдохажилтнысонгоншалгаруулалтыгзарлажбайна.

 

2.Сонгон шалгаруулалтадорохиргэнньТөрийналбанытухайхуулийн 10.1-д заасанерөнхийшаардлагаболонтомилохэрхбүхийэтгээдийнбаталсанажлынбайрандтавигдахдараах шаардлагыгхангасанбайна:

1. Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1. Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролтой, баклавраас доошгүй зэрэгтэй байх

 

Мэргэжил

Эдийн засагч, нягтлан бодогч мэргэжилтэй

 

Мэргэшил

Эдийн засагч, нягтлан бодогч мэргэжлээр мэргэшсэн, хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

үнэлгээ дүгнэлт өгөх анализ хийх чадвартай байх

Туршлага

Төрийн албанд болон санхүүч, нягтлан бодогч мэргэжлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Архив, албан хэрэг хөтлөлтөөр зохих түвшний мэдлэг, чадвар эзэмшсэн

Ур чадвар

Манлайлан удирдах, захиргааны удирдлагын арга барилтай, зохион байгуулах, хүнтэй харилцах эв дүйтэй, комьпютерийн мэдлэг чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй.

-Хүнтэй ажиллах, зохион байгуулах ур чадвар өндөртэй, эрхэлсэн ажлын хүрээнд бусдад нөлөөлөх

1.2. Тусгай шаардлага

-Хууль дээдлэх, төрийн албаны болон төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг сахих чадвартай

-олон нийттэй харьцах, баг бүрдүүлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай

-Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй, хяналт, нэгдсэн дүн шинжилгээ хийх чадвартай байх

-Байгууллагын болон хувь хүний нууц хадгалах

-Харилцааны өндөр соёлтой байх

 

           

 

1.Сонгон шалгаруулалтадорохиргэнийбаримтматериалыгТөрийналбанызөвлөлийнсалбарзөвлөлөөстомилсонСонгоншалгаруулахкомиссАймгийнЗасагдаргынТамгынгазрынбайрны 207 тоотөрөөнд 2017  оны11сарын 13-ныөдөр9.00-12.00, 13.00-17.00цагтхүлээнавчбүртгэнэ.

 

Иргэд  бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг биедээ авч ирнэ

1.Төрийн албан хаагчийн анкет

2.Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт

3.Дээд боловсролын дипломын эх хувийг хуулбарын хамт /Хуулбар заавал нотариатаар баталгаажсан байх/

4.Ажил байдлын тодорхойлолт

5.Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/

6.Төрийналбанытухайхуулийн 16.2.1-д заасанасуудлаарэрхбүхийбайгууллагынтодорхойлолт;

7.4х3-ийнхэмжээтэй3хувьцээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

8. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

9.Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

            Дээрх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

      СонгоншалгаруулалтыгУлсынИхХурлын 2003 оны 13 дугаартогтоолоорбаталсан ”Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”-ындагуу2017  оны11сарын 15-ныөдөраймгийнЗасагдаргынТамгынгазартзохионбайгуулна.

 

 

 Харилцах ХАЯГ: ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗДТГ

207 ТООТ ӨРӨӨ, утас: 98826166

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ

ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-11-02 16:24:24