Цөөн үгээр
 • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

                                                                                     

            “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын харилцаа, удирдлагын хэлтсийн даргын, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний газрын даргын, Ургамал, Цагаанчулуут, Яруу сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын, Завханмандал, Баянхайрхан сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.

 

                               Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

 

               Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын харилцаа, удирдлагын хэлтсийн даргын, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний газрын даргын, Ургамал, Цагаанчулуут, Яруу сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын, Завханмандал, Баянхайрхан сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн даргын албан тушаалын сул орон тоог сонирхогч иргэдээс тус тус өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  оршино.

 

 • Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”,
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журам, заавартай заавал танилцсан байна. 

 

                               Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл

 

 • Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн л бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь тухайн иргэн “Баримт бичгийн шалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэн үнэлгээ авч байна гэсэн үг юм. Тухайлбал:

 

 • ”Боловсролын шаардлага”: Бакалаврын боловсролын зэргийн шаардлага тавигдсан ажлын байранд бакалаврын дээд боловсролын зэрэгтэй иргэн бүртгүүлэх боломжтой.
 • ”Мэргэжлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/
 • “Мэргэшлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан төгсөж, бакалаврын дээд боловсрол, тодорхой мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд тухайн зарлагдсан чиглэлээр курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно. /Энэ тухай холбогдох диплом, гэрчилгээ/сертификат нотолгоо болно/
 • ”Туршлагын шаардлага”: “Мэргэжлээрээ ажилласан байх” гэснийг тухайн мэргэжлээрээ улсын болон хувийн хэвшилд ажилласныг ойлгоно. Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан хугацаа тооцох журмын дагуу хоногоор тооцдог. Жишээ нь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх шаардлага тавигдсан байна гэвэл яг хоногоороо тооцоход 365 хоног гүйцсэн байх ёстой гэсэн үг. /Энэ хугацааг тооцохдоо Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

 

Хэрэв тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыг бүрэн хангаагүй иргэнийг бүртгэвэл, энэ нь Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчсөн, ёс зүйгүй үйлдэл болох тул бүртгэл явуулж байгаа ажлын хэсэг ийм иргэнийг бүртгэх боломжгүй гэдгийг урьдчилан анхааруулж байна.

 

 • Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийн материалыг Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 207 тоот өрөөнд  2018 оны 10 дугаар сарын 3-4-ний өдрийн 09.00-13.00, 14.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

 

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

 

 • Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн  бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр  хөрвүүлсэн байх/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
 • Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт; /Завхан аймгийн харъяат байх/
 • Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,
 • Ажил байдлын тодорхойлолт;
 • 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;
 • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа

 

 • Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

 

 • 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх  бөгөөд  доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

 

 1. Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт /Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт болон Бичгийн шалгалт/-ад орно/
 2. Ярилцлагын шалгалт /Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох/

 

 • Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ШААРДЛАГА:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын бакалавраас дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Газарзүй, газар зохион байгуулалт  

Мэргэшил

Газарзүй, газар зохион байгуулалт  

Туршлага

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн болон хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, англи хэлний зохих мэдлэгтэй, албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн  

 

Тусгай шаардлага

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин харилцааны өндөр соёлтой,  нууц хадгалах чадвартай 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ ДАРГЫН  АЖЛЫН БАЙРНЫ ШААРДЛАГА:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын бакалавраас дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Бизнесийн удирдлага, Төрийн удирдлага менежер, Нягтлан бодогч, эдийн засагч

Мэргэшил

Менежмент, маркетингийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил, үүнээс төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Стратегийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх чадвартай, хууль, эрх зүйн мэдлэгтэй, албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай байх   

 

Тусгай шаардлага

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин харилцааны өндөр соёлтой,  нууц хадгалах чадвартай, комьпютерийн хэрэглээний программ бүрэн эзэмшсэн байх     

 

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН УРГАМАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН  АЖЛЫН БАЙРНЫ ШААРДЛАГА:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын бакалавраас дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Нягтлан бодогч, эдийн засагч   

Туршлага

Ажлын дадлага туршлагатай байх, Санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Ур чадвар

Зохион байгуулах, багаар ажиллах, хариуцлага хүлээх чадвартай комьпютерийн хэрэглээний программ бүрэн эзэмшсэн байх   

 

Тусгай шаардлага

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин харилцааны өндөр соёлтой,  орон нутагт тогтвортой ажиллах  

 

 

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЦАГААНЧУЛУУТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН  АЖЛЫН БАЙРНЫ ШААРДЛАГА:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын бакалавраас дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Нягтлан бодогч, эдийн засагч  

Туршлага

Санхүүгийн чиглэлээр 3-аас доошгүй жил, төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Манлайлах, удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах, хариуцлага хүлээх чадвартай комьпютерийн хэрэглээний программ бүрэн эзэмшсэн байх  

 

Тусгай шаардлага

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин харилцааны өндөр соёлтой,  орон нутагт тогтвортой ажиллах 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЯРУУ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ  ДАРГЫН  АЖЛЫН БАЙРНЫ ШААРДЛАГА:

 

Ерөнхий шаардлагаа

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын бакалавраас дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Эдийн засагч, нягтлан бодогч мэргэжилтэй байх

Туршлага

Төрийн албанд болон санхүүч нягтлан бодогч мэргэжлээр 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Комьпютерийн хэрэглээний программ бүрэн эзэмшсэн, англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй байх

 

Тусгай шаардлага

Иргэдтэй ойр байж тэднийг сонсдог байх, шуурхай байх, хүнд сурталгүй хариуцлагатай байх зарчмыг баримталж ажиллах /комьпютер, статистик эдийн засаг, сүлжээний талаар мэдлэгтэй байх/

 

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАВХАНМАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ТАСГИЙН ДАРГЫН  АЖЛЫН БАЙРНЫ ШААРДЛАГА:

 

Ерөнхий шаардлагаа

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын бакалавраас дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Малын их эмч мэргэжилтэй байх

Ур чадвар

Багаар ажиллах, бусдыгаа манлайлах чадвартай байх, төрийн залгамж халааг хадгалах, шударга байх

 

Тусгай шаардлага

Иргэдтэй ойр байж тэднийг сонсдог байх, шуурхай байх, хүнд сурталгүй хариуцлагатай байх зарчмыг баримталж ажиллах, хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй, хяналт, нэгдсэн дүн шинжилгээ хийх чадвартай байх, англи хэлний зохих мэдлэгтэй  

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЯНХАЙРХАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ТАСГИЙН ДАРГЫН  АЖЛЫН БАЙРНЫ ШААРДЛАГА:

 

Ерөнхий шаардлагаа

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын бакалавраас дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Малын их эмч мэргэжилтэй байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх

Ур чадвар

Багаар ажиллах, бусдыгаа манлайлах чадвартай байх, албан бичиг боловсруулах чадвартай, комьпютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх

 

Тусгай шаардлага

Иргэдтэй ойр байж тэднийг сонсдог байх, шуурхай байх, хүнд сурталгүй хариуцлагатай байх зарчмыг баримталж ажиллах, хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй, хяналт, нэгдсэн дүн шинжилгээ хийх чадвартай байх, англи хэлний зохих мэдлэгтэй 

 

 

 • Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  70462801  утсаар холбогдож лавлагаа авч  болно.

Зургаа. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн уншиж судлах эрх зүйн баримт бичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлөөс бэлтгэн гаргасан “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага”-тай танилцаж,  бэлдэнэ үү.

 

 

Харилцах ХАЯГ: Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

                                        207 ТООТ ӨРӨӨ, утас: 70462801

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-02 07:59:24