Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ШИЛҮҮСТЭЙ СУМЫН СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Нэг.Нийтлэгзүйл

 

              1.МонголулсынТөрийналбанызөвлөлийн 2013 оны 60-р тогтоолоорбатлагдсан “Төрийнүйлчилгээнийалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”-ын  1.4.3 заалтыгүндэслэнЗавхан аймгийн Шилүүстэйсумын Сум дундын эмнэлгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны   сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

 

2.Сонгон шалгаруулалтадорохиргэнньТөрийналбанытухайхуулийн 10.1-д заасанерөнхийшаардлагаболонтомилохэрхбүхийэтгээдийнбаталсанажлынбайрандтавигдахдараах шаардлагыгхангасанбайна:

1. Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1. Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Анагаах ухааны бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Магистр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Хүний их эмч

-

Мэргэшил

-Үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан мэргэжлийн дипломтой байх

-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй

-Удирдах ажилтны чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан

-Санхүүгийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан

-Ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх мэргэжлийн зэрэгтэй байх

Туршлага

Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

-эрүүл мэндийн салбарт 1-ээс доошгүй жил удирдах албан тушаал эрхэлсэн

Ур чадвар

Манлайлах, удирдан зохион байгуулах, асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, үнэлэлт, дүгнэлт гаргах, багаар ажиллах, харилцаа, хувийн соёлтой байх

компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх, статистик шинжилгээ хийх

1.2. Тусгай шаардлага

-Төрийн албан хаагчийн болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах

-авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авлигаас ангид байх

-Илүү цагаар ажиллах

-Байгууллагын болон хувь хүний нууц хадгалах, чадвартай байх

           

Хоёр. Сонгоншалгаруулалтадорохиргэнийгбүртгэх

 

1.СонгоншалгаруулалтадорохиргэнийбаримтматериалыгТөрийналбанызөвлөлийнсалбарзөвлөлөөстомилсонСонгоншалгаруулахкомиссАймгийнЗасагдаргынТамгынгазрынбайрны 207тоотөрөөнд 2017оны11сарын 21ийөдөр 9.00-18.00цагтхүлээнавчбүртгэж, 2017оны11 сарын 22-ны өдөр зохион байгуулна.

 

Иргэд  бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг биедээ авч ирнэ

1.Төрийн албанхаагчийнанкет

2.Иргэний үнэмлэхнийэххувийг ,хуулбарынхамт

3.Дээд боловсролындипломынэххувийгхуулбарынхамт/ Хуулбарнотариатаарбаталгаажсанбайх/

4. Ажилбайдлынтодорхойлолт

5.Хөдөлмөрийнболоннийгмийндаатгалындэвтрийнэхнийнүүрхуудас,  хөдөлмөрийнүйлажиллагааныхөдөлгөөнийгбаталгаажуулсанбусадхуудас,эххувийнхамт/ ажилласанжилийгтооцохтулхөдөлмөрийнболоннийгмийндаатгалындэвтэртбичигдсэнон, сар, өдрөөрньнарийвчланбичижбэлтгэжирэх/

6. Төрийналбанытухайхуулийн 16.2.1-д заасныдагууэрхбүхийбайгууллагынтодорхойлолт

7. 4*3- ийнхэмжээтэй 2 хувьцээжзураг/ 1 ш   зураганкетдээрнаасанбайна./

8. Тухайналбантушаалдтомилогдоххүсэлт, өргөдөл

9.Байгууллагахөгжүүлэххөтөлбөр ,төсөл / Битүүмжилсэнбайдлаар/

10. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

11.Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

            Дээрх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

 

 

 

 Харилцах ХАЯГ: ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗДТГ

207 ТООТ ӨРӨӨ, утас: 98826166

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ

ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

НИЙТЭЛСЭН: 2017-11-02 09:25:43