Засаг даргын захирамж
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

...

2022-08-10 15:46:41

Дэлгэрэнгүй..
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ОЛГОХ, СУНГАХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

...

2019-12-29 14:57:02

Дэлгэрэнгүй..
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ОЛГОХ, СЭРГЭЭ, СУНГАХ ТУХАЙ

...

2019-10-13 11:54:22

Дэлгэрэнгүй..
аймгийн Засаг даргын 08-09 сарын захирамжууд

...

2019-10-01 15:00:00

Дэлгэрэнгүй..
3-7 дугаар сарын захирамжууд

...

2019-07-30 10:38:01

Дэлгэрэнгүй..
3-7 дугаар сарын захирамжууд

...

2019-07-30 08:39:40

Дэлгэрэнгүй..
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ

...

2019-06-28 13:42:38

Дэлгэрэнгүй..
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГАХ ТУХАЙ

...

2019-06-27 16:50:21

Дэлгэрэнгүй..
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ОЛГОХ, СУНГАХ, ШИНЖЭЭЧ АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ

...

2019-05-12 15:39:26

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын 2 дугаар сарын захирамжууд

...

2019-04-04 08:00:59

Дэлгэрэнгүй..