Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигатай тэмцэх тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн тайлан 2019

...

2020-01-22 02:22:04

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчдыг Авлига ашиг сонирхлын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд төрийн албан хаагчдын дунд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилго бүхий "Батламж-Зөвлөмж" арга хэмжээг зохи

Төрийн албан хаагчдыг Авлига ашиг сонирхлын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд төрийн албан хаагчдын дунд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилго бүхий ...

2019-10-03 16:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын захирамж

...

2019-08-20 21:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө

...

2019-02-20 07:27:39

Дэлгэрэнгүй..