ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ
2093 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ

 

 

Хууль

1

Монгол улсын Үндсэн хууль

2

Төрийн албаны тухай хууль

3

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

4

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

5

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

6

Төсвийн тухай хууль

7

Компанийн тухай хууль

8

Авилгын эсрэг хууль

9

Шилэн дансны тухай хууль

10

Иргэний хууль

11

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль,

12

Орон сууц хувьчлах тухай хууль

13

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль,

14

Байгууллагын нууцын тухай хууль

15

Концессын тухай хууль

16

Архивын тухай

17

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

18

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдолыг шийдвэрлэх тухай

19

Захиргааны ерөнхий хууль

20

Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

21

Хөдөлмөрийн тухай хууль

 

2017-02-02 10:10:10