ХАА-нд мөрдөх журам
ХАА-г төлөвлөх, тайлагнах журам

...

2017-10-12 12:12:12

Дэлгэрэнгүй..
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам

...

2017-10-10 12:12:14

Дэлгэрэнгүй..
Бүртгэл хөтлөх журам

...

2017-10-10 11:11:11

Дэлгэрэнгүй..
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам...

2017-10-10 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах

...

2017-10-08 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт

...

2017-10-03 10:12:13

Дэлгэрэнгүй..
Цахим тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах

...

2017-10-01 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилгыг зарлан мэдээлэх

...

2017-09-28 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..