Бодлого, хөтөлбөрийн биелэлт
“ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ”

...

2018-09-20 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
Засгийн газрын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2018 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт

...

2018-06-25 15:15:15

Дэлгэрэнгүй..
Засгийн газрын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилт

...

2018-01-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..