Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Засгийн газрын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2018 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ

   

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

   

Завхан аймаг

     

2018.05.31

 

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжилт

Биелэлт

 
 
 

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ ОНЦГОЙ БОДЛОГО

 

Тэргүүлэх зорилт №1. Эдийн засагт үүссэн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, макро эдийн засгийн тэнцвэрийг хангах, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлж, түүхий эдийн үнээс хэт хамааралтай байдлыг бууруулж, төлбөрийн тэнцлийн эрсдэлийг багасгах, дунд хугацаанд учирч байгаа өрийн дарамтыг бууруулах, эдийн засгийг дархлаатай болгох, улмаар эдийн засаг дунд хугацаанд тогтвортой тэлэх бодлогыг баримтална.

 

1.4. Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр ашиггүй зардлыг танах, хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх замаар төсвийн алдагдлыг бууруулна.

5

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын дүнгийн мөрөөр авах арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллах

2018 оны хагас жилийн байдлаар  Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын өмчийн харилцааны асуудал хэлэлцсэн  Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2 удаагийн хурлаар 5 тогтоол гарснаас Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх-2 тогтоол /2 байгууллагын 47.8 сая төгрөгийн хөрөнгө/,  Худалдах хөрөнгийн доод үнэ тогтоох-1тогтоол Хөрөнгө бэлтгэх зөвшөөрөл олгох-1 тогтоол /3 байгууллагын 19.4 сая төгрөгийн хөрөнгө/  Хөрөнгө актлах-1 тогтоол /7 байгууллагын 47.0 сая төгрөгийн хөрөнгө/ тус тус гарсан байна.

70

 

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

 

 

Тэргүүлэх зорилт №5.2. Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн орчны тогтвортой байдлыг чухалчилж, шаардлагатай өөрчлөлт хийхдээ эрх ашиг нь хөндөгдөх этгээдээс заавал асууж, саналыг нь авах соёлыг хэвшүүлэх зарчмыг баримтална.

 

5.2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагаа, засаглал, өмч хувьчлалын бодлогыг сайжруулж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргана.

6

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эзэмшилд байгаа эд хөрөнгийг илүүдэлтэй байгууллагаас дутагдалтай байгууллагад шилжүүлэх замаар хэрэгцээ шаардлагыг хангах зохицуулалт хийх, шаардлага хангахгүй хөрөнгийг акталж устгах, шинээр хөрөнгө худалдан авах асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж, зардал хэмнэх, үр ашгийг дээшлүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх

2018 оны хагас жилийн байдлаар  Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын өмчийн харилцааны асуудал хэлэлцсэн  Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2 удаагийн хурлаар 5 тогтоол гарснаас Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх-2 тогтоол /2 байгууллагын 47.8 сая төгрөгийн хөрөнгө/,  Худалдах хөрөнгийн доод үнэ тогтоох-1тогтоол Хөрөнгө бэлтгэх зөвшөөрөл олгох-1 тогтоол /3 байгууллагын 19.4 сая төгрөгийн хөрөнгө/  Хөрөнгө актлах-1 тогтоол /7 байгууллагын 47.0 сая төгрөгийн хөрөнгө/ тус тус гарсан байна.

70

 

7

Суудлын автомашины ашиглалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын 2015 оны 184 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлж, төрийн байгууллагуудын дотоод албан хэрэгцээнд ашиглах автомашины тоо, төрөл, нормативыг тогтоох, хяналт тавих замаар төсвийн зардлыг бууруулах арга хэмжээ авах

Орон нутгийн өмчит 105 байгууллагуудад нийт 7.529.3 сая төгрөгийн 592 ширхэг тээврийн хэрэгсэл байна.

70

 

 

8

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох

Орон нутгийн өмчит 212 байгууллагын үндсэн хөрөнгийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн системд бүртгэлжүүлэн ажиллаж байна.

70

 

5.2.2. Төсөл, тендерийн шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод болгож “Шилэн тендер шалгаруулалт” бодлого хэрэгжүүлнэ.

1

Худалдан авах ажиллагаанд олон улсын шилдэг арга туршлагыг нэвтрүүлэн, худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгож, цахим худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн систем, дэд системүүдийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх замаар улсын хэмжээнд ашиглалтад бүрэн оруулах

2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 48 ажлаас 42 ажлын худалдан авалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулан ажилласан.

100

 

2

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн байнгын хэрэгцээтэй бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтыг ерөнхий гэрээ байгуулах замаар хэрэгжүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, хэрэгжилтийг хангах, мэдээллийн сан бүрдүүлж, баяжуулах

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн байнгын хэрэгцээтэй бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтыг ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017 оны 7-р сард шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан Ерөнхий гэрээгээр худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний судалгааг хийж, 2018 онд Ерөнхий гэрээгээр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

40

 

 

 

 

БИЕЛЭЛТ

70%

 
           
           

Биелэлтийг хянасан: Орон нутгийн өмчийн газрын дарга                                              Д.Батмэнд

   

Биелэлт нэгтгэсэн: Орон нутгийн өмчийн газрын хуулийн мэргэжилтэн                        Н.Цогтсайхан

   
           

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-06-25 15:15:15