Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан
Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

...

2019-06-25 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

...

2019-01-18 12:12:12

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

...

2018-06-22 12:12:12

Дэлгэрэнгүй..
Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

...

2018-01-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

...

2017-01-15 11:11:11

Дэлгэрэнгүй..