Төлөвлөгөө
2023 онд хийгдэх дотоод аудит, хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

...

2023-01-20 04:52:45

Дэлгэрэнгүй..
2022 онд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах сум, байгууллагын хуваарь

...

2022-05-18 08:22:40

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны 3 сард хийх шалгалтын хуваарь

...

2022-04-11 02:03:45

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны 1 сард хийх шалгалтын хуваарь

...

2022-01-17 04:00:49

Дэлгэрэнгүй..
10 сарын шалгалтын төлөвлөгөө

...

2021-11-02 04:03:57

Дэлгэрэнгүй..
9 сарын шалгалтын төлөвлөгөө

...

2021-11-02 04:03:00

Дэлгэрэнгүй..
8 сарын шалгалтын төлөвлөгөө

...

2021-11-02 04:02:33

Дэлгэрэнгүй..
1 дүгээр сард хийгдэх Дотоод аудитын ажлын төлөвлөгөө

...

2021-01-20 06:48:26

Дэлгэрэнгүй..