Тайлан мэдээ
Цалингийн загвар үүсгэх заавар

...

2023-05-18 10:05:17

Дэлгэрэнгүй..
Шилэн дансны тайлан илгээх

...

2023-05-18 10:02:48

Дэлгэрэнгүй..
Завхан аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагаа, санд хийсэн шалгалтын тайлан

...

2023-05-18 06:56:20

Дэлгэрэнгүй..
Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын Дэвшил сургуулийн 2021, 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан /товч/

...

2023-05-18 06:53:06

Дэлгэрэнгүй..
Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн 2021, 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан /товч/

...

2023-05-18 06:51:53

Дэлгэрэнгүй..
Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн 2021, 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан /товч/

...

2023-05-18 06:50:09

Дэлгэрэнгүй..
Улиастай сумын Улсын тэргүүний Жавхлант цогцолбор сургуулийн 2021, 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан /товч/

...

2023-03-21 09:06:31

Дэлгэрэнгүй..
Биеийн тамир, спортын газрын 2020, 2021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан

...

2022-12-26 09:56:47

Дэлгэрэнгүй..
Отгон сумын СХС-нд хийсэн шалгалтын тайлан

...

2022-12-16 03:14:33

Дэлгэрэнгүй..
Улиастай сумын СХС-нд хийсэн шалгалтын тайлан

...

2022-12-16 03:14:06

Дэлгэрэнгүй..