Цөөн үгээр
 • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВ

Хуулийн зорилт: Энэхүү хуулийн зорилт нь төлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах, төрөөс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх тогтолцоо, зохион байгуулалт, эрх зүйн байдлыг тодорхойлоход оршино.

ХУУЛИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 1. Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хуульд хэрэглэсэн дараах нэр товьёог доор дурьдсан утгаар ойлгоно.
  1. Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үзүүлэх хууль зүйн туслалцаа / цаашид хууль зүйн туслалцаа гэх” / гэж төлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн эрх , хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, хэрэгжүүлэх зохилгоор улсын өмгөөлөгчөөс үзүүлж байгаа хууль зүйн зөвлөгөө болон өмгөөлөлийн үйлчилгээг :
  2. “Төлбөрийн чадьаргүй иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх” гэж хууль зүйн асуудлаар амаар болон бичгээр лавлагаа, мэдээлэл өгөх “ хууль зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн эх боловсруулж туслахыг:
  3. “Төлбөрийн чадваргүй иргэдийн өмгөөлөлийн үйлчилгээ үзүүлэх гэж ”  гэмт хэрэгт холбогдсон яллагдагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахаар мөрдөх ажиллагаа болон гэмт хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэхэд өмгөөлөгчөөр оролцохыг:
  4. “ Улсын өмгөөлөгч” гэж төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндсэн эрх бүхий, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасаны дагуу өмгөөлөгчийн нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн, хууль зүйн туслалцааны төвийн хуульчийг:
  5. “ төлбөрийн чадваргүй яллагдагч” гэж энэ хуулийн
  6. “Хууль зүйн туслалцааны төв /цаашид “төв гэх” / гэж төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцааг үнэ төлбөргүй үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллагыг:

 

ТӨРИЙН АРХИВ ААС ИРГЭДЭД ОЛГОХ ЛАВЛАГАА

 1. Цалингийн тодорхойлолт авах
 2. Ажилласан жилийн лавлагаа авах
 3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа авах
 4. Тушаалын хуулбар авах

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-05-30 10:56:00