Цөөн үгээр
 • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5.1.Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч гэдэгт дараахь шаардлагыг хангасан, энэ хуулийн 6.6-д заасны дагуу бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэнийг ойлгоно:

5.1.1.Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 199-өөс дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;

5.1.2.Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 149-өөс дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий бөөний худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;

5.1.3.Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 199-өөс дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;

5.1.4.Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 49-өөс дээшгүй бөгөөд 1 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;

5.1.5.Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 19-өөс дээшгүй бөгөөд үйлдвэрлэл эрхэлдэг, эсхүл контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 9-өөс дээшгүй бөгөөд худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг, 50-250 сая төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий жижиг үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэн. /Энэ заалтад 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан. /

5.2.Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж нь компани, хоршоо, нөхөрлөл гэсэн хэлбэртэй байх бөгөөд энэ хуулийн 5.1-д заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тогтоохдоо тухайн хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар, хараат болон охин компанийн холбогдох үзүүлэлтийг оруулж тооцно.

 

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Өмнөх оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан
 • Контракт хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсадыг Нийгмийн даатгалд хамруулсан тухай нийгмийн даатгалтын байгууллагын тодорхойлолт
 • Татварын тодорхойлолт
 • ЖДҮ-ийн бүртгэлд бүртгүүлэх аж ахуйн нэгжийн хүсэлт /Аж үйлдвэрийн яамны Жижиг дунд үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт хандсан байх/

 

 

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН                ТӨСӨЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Нэг. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн талаархи мэдээлэл

 1. Төслийн товч агуулга
 2. Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр
 3. Үйлдвэрийн байршил
 4. Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ түүнээс өөрийн хөрөнгийн хэмжээ
 5. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ
 6. Төслийн төрөл
 7. Жилийн эргэлт борлуулалт экспортод эзлэх хувь
 8. Одоогийн эрхэлж буй бизнесийн талаархи мэдээлэл

Хоёр. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа

 1. Үйлдвэрлэлийн технологийн ажиллагаа
 2. Түүхий эдийн чанарын үзүүлэлт
 3. Түүхий эдийн нөөц
 4. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал

Гурав. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн удирдлага

 1. Удирдлагын бүтэц, орон тоо
 2. Ажиллагчдын мэргэжил, мэргэшил ур чадвар

Дөрөв. Зах зээлийн судалгаа

 1. Зах зээлийн төлөв байдал /SWOT шинжилгээ/
 2. Хэрэглэгчдийн тодорхойлолт

Тав. Эдийн засгийн тооцоо

 1. Үндсэн үйлдвэрлэл, нийт орлого
 2. Борлуулалтын орлогын тооцоо
 3. Үйлдвэрлэлийн зардлын тооцоо
 4. Бүтээгдэхүүний өртгийн тооцоо
 5. Төлөвлөж буй борлуулалтын төлөвлөгөө, гэрээ
 6. Үйлдвэрлэлийн үр ашгийн тооцоо
 7. Төслийн үр ашиг, өртгийн тооцоо

Зургаа. Дүгнэлт

 1. Дүгнэлт

Долоо. Хавсралт

 1. Иргэний баримт бичгийн хуулбар, Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Компаний дүрэм
 4. Өмнөх оны санхүүгийн тайлан
 5. Татварын тодорхойлолт
 6. Нийгмийн даатгалын тайлан болон тодорхойлолт
 7. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, зураг
 8. Зээлийн эргэн төлөлтийн график
 9. Барьцаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар хувиараа/
 10. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр, төрөл зураг
 11. Зээл, өрийн үлдэгдэлтэй бол тус зээлтэй холбоотой мэдээлэл /Зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга, тодорхойлолт, зээл зарцуулалтын тооцоо

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-05-30 10:57:30