Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төрийн архивын үйлчилгээ

Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, Эрх зүйн хэлтсийн

 Архивын тасгийн иргэдэд зориулсан санамж

2017.01.05                  

Архивын тасгаас олгож буй лавлагаа

1

Үйл ажиллагаа

 
 

Архиваас олгох лавлагааны төрөл

1. Ажилласан жилийн лавлагаа
2. Цалингийн лавлагаа

3. 1956 оны хүн амын тооллогын бүртгэл  /цахим сангаас/

4. Ерөнхий боловсролын сургууль төгссөнтэй холбогдох лавлагаа

5. Өмч хувьчлалтай холбогдох лавлагаа

6.Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа

7. Тогтоол, захирамжийн лавлагаа

8. Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа
9.  Нотариатын баримтын хуулбарын лавлагаа

10. Төрийн архивт баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт

10. Банк, санхүүгийн баримтын хуулбар

11. Зураг төсөл, техникийн баримтын хуулбар олгох

12. Уншлагын танхимаар үйлчлэх

13. Хөмрөг үүсгэгч байгууллагад архивт хадгалуулсан баримтаас нь хуулбар хийж өгөх

Лавлагаа авахдаа иргэн та архивын тасаг дээр ирж хүсэлт бөглөж өгнө.

Хүсэлт өгсөнөөс хойш ажлын 5 хоногт багтаан лавлагаа, тодорхойлолт, хуулбарыг гаргана.

Цахим сангаас олгох лавлагааг ажлын 2 өдөрт багтааж гаргана.

2

Архиваас лавлагаа, хуулбар, тодорхойлолт авахад шаардах бичиг баримт

· Иргэний үнэмлэх

· Хөдөлмөрийн дэвтэр

· Холбогдох бусад бичиг баримт

 

 

 

Архивын тасаг

НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-01 13:29:20