Цөөн үгээр
 • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

                 ЗОРИЛГО

Захиргааны үйлчилгээний чанар үр нөлөөг нэмэгдүүлж, төрийн албан хаагчдын манлайлал, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх.

   ЗОРИЛТ

-Төрийн удирдлагын манлайлалыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангаж зохион байгуулах

-Нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах.

-Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх.

-Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хийгдэх хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх 

 

  

Х.БАТСАЙХАН/Хэлтсийн дарга/

Өрөөний дугаар:207А, Утас:70462801, Цахим хаяг:kh.batsaihan@zavkhan.gov.mn

 

 • Хэлтсийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн, мэргэшлийн үндсэн дээр зохион байгуулж удирдах;
 • Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах;
 • Иргэдээс төрийн байгуулага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх;
 • Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэх;
 • Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

                      Н.ЯДАМЦОО /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

 

Өрөөний дугаар:207, Утас:70461212, Цахим хаяг: yadamtsoo@zavkhan.gov.mn

 

 • Иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл гомдолын барагдуулалтыг хариуцах 
 • Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг эрхлэн хариуцах
 • Ерөнхий менежер, менежерийн үр дүнгийн гэрээг бэлтгэн батлуулж биелэлт, үр дүнг тооцох
 • Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилт, үр дүнг тооцох
 • “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний төвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах                                       

 

П.МӨНХЗАЯА /Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/

Өрөөний дугаар:207,Утас:98826166,Цахим хаяг: munkhzaya@zavkhan.gov.mn

 • Төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт, зохицуулалтын үйл ажиллагааг мэргэшлийн дагуу зохион байгуулах;
 • Төрийн албаны зөвлөлийн Завхан аймаг дахь салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх

 

Г.НАЛЖИРМАА/Нягтлан бодогч

Цахим хаяг: naljirmaa@zavkhan.gov.mn

 • Эрхэлсэн ажлын хүрээнд Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомж нягтлан бодох бүртгэлийн санхүүгийн олон улсын стандартуудыг мөрдөж ажиллах
 • Санхүүгийн тайлан тэнцлийг хуулийн хугацаанд иж бүрнээр, үнэн зөв гаргаж,хэлтэс болон дээд шатны удирдлагыг мэдээллээр хангах

 

С.ОЮУНЧИМЭГ /Нярав/

Өрөөний дугаар:107, Цахим хаяг: oyunchimeg@zavkhan.gov.mn

 • Аймгийн ЗДТГ-ын ажилтан албан хаагчдын албан хэрэгцээний бараа материалыг бэлтгэх
 • Агуулахаас бараа материал болон үндсэн хөрөнгийг зохих журмын дагуу гаргах.
 • ндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн тооллого хийх.

З.ДОРЖЖҮГДЭР /Сүлжээний инженер/

Өрөөний дугаар:305, Цахим хаяг: dorjjugder@zavkhan.gov.mn

 • Техник, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллах нөхцөлийг хангах
 • Интернетийн тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагааг хангах

 

Б.ХОСБАЯР /Засаг даргын туслах, Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн/

 

Өрөөний дугаар:202, Утас:75751155, Цахим хаяг: khosbayar@zavkhan.gov.mn

 • Гадаад харилцааны асуудлыг зохицуулах, бодлого боловсруулах
 •  Гадаадын хөрөнгө оруулалттай олон улсын байгууллагатай бүх талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
 • Дипломат, албан паспорт олгох журмын дагуу шаардлагатай материалыг хүлээн авах

Н.ВАНСЭМБЭРҮҮ /Төрийн шагнал хариуцсан мэргэжилтэн/

Өрөөний дугаар:207  Цахим хаяг: vansemberuu@zavkhan.gov.mn

 

 • Төрийн дээд шагнал, Алдарт эхийн одонгийн материалыг хүлээн авч, дээд шатанд шийдвэрлүүлэх

Б.СҮГЛЭГМАА /Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч/

Өрөөний дугаар:206, Утас:98826166, Цахим хаяг: suglegmaa@zavkhan.gov.mn

 

 • Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг холбогдох заавар, журам, стандартын дагуу хөтлөх;
 • Баримт бичгийн ангилан төрөлжүүлж мэдээллийн санд оруулах
 • Архивын баримтанд тоо бүртгэл хөтлөх;
 • Байгууллагын архивын өрөөний баримт хадгалах нөхцлийг бүрдүүлж, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах;

 

 

Б.Сайнзаяа  /Засаг даргын орлогчын туслах/

Өрөөний дугаар:204, Утас:89179111, Цахим хаяг: sainzaya@zavkhan.gov.mn

 

 • 70461212 утсаар иргэдийн санал гомдол хүлээн авах 
 • Шуурхай хурлыг зохион байгуулах 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-04-14 08:54:58