Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРЫГ НИЙТЭД ЗАРЛАЖ БАЙНА

Төрийн албаны тухай хуулийн 27.2 дахь хэсэгт “Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн даргын ажлын байрыг нийтэд зарлаж байна.

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН

  АЛБАН ТУШААЛД  ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Эрх зүй

Мэргэшил

Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туршлага

Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх

 

 

 

 

 

 

 

Удирдан
зохион
байгуулах

-       хариуцсан нэгжийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг дүгнэх, тайлагнах шаардлага тавьж чаддаг байх

-       удирдлагадаа байгаа албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой тэнцвэртэй хуваарилах, удирдах

-       үйл ажиллагаан дахь  эрсдлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

-       албан хаагчдын санал, бодлыг сонсох, бүтээлч санаачилга, зөв хандлагыг дэмжих,

-       албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд өдөр тутам хяналт тавьж, хуульд нийцсэн заавар чиглэл өгөх

-       үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

-       бусад

-       албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг цуглуулж, харьцуулах, дүгнэх, санал, зөвлөмж боловсруулах

-       шийдвэрийн эерэг болон сөрөг үр дагаврыг үнэлж, шийдлийн хувилбарын талаар зөвлөх

-       судалгааны арга зүй эзэмшсэн байх

-       бусад

 

Дүн шинжилгээ хийх 

-       хариуцсан нэгжийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг дүгнэх, тайлагнах шаардлага тавьж чаддаг байх

-       удирдлагадаа байгаа албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой тэнцвэртэй хуваарилах, удирдах

-       үйл ажиллагаан дахь  эрсдлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

-       албан хаагчдын санал, бодлыг сонсох, бүтээлч санаачилга, зөв хандлагыг дэмжих,

-       албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд өдөр тутам хяналт тавьж, хуульд нийцсэн заавар чиглэл өгөх

-       үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

-       бусад

-       албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг цуглуулж, харьцуулах, дүгнэх, санал, зөвлөмж боловсруулах

-       шийдвэрийн эерэг болон сөрөг үр дагаврыг үнэлж, шийдлийн хувилбарын талаар зөвлөх

-       судалгааны арга зүй эзэмшсэн байх

-       бусад

 

Асуудал шийдвэрлэх 

-       хууль тогтоомжид нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдлийг шуурхай гаргах;

-       тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх хувилбарыг боловсруулах;

-       албан үүргээ хууль тогтоомж, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн, ашиг сонирхлоос ангид  гүйцэтгэх;

-       бусад

 

 

 

 

Манлайлах

-       ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, зарчимч, тууштай, ажил хэрэгч чанараараа бусдыг үлгэрлэх;

-       шинэлэг санаа, шинэ санаачлага, бүтээлч хандлагыг дэмжих;

-       байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагааны шинэтгэлийн үзэл санааг хамт олондоо тайлбарлан таниулах, хэрэгжүүлэх;

-       аливаа шийдвэрийг гаргахдаа хамт олны саналыг тусгах;

-       хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалт сайтай байх.

-       бусад

 

 

 

Бусад

-       англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах

-       албан бичиг боловсруулах, албан хэрэг хөтлөх;

-       мэдээллийг шуурхай хүргэх, мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх;

-       багийн ажлын амжилтыг үнэлэх, дэмжих, бусдад таниулах, нээлттэй харилцааг бий болгох;

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-10-01 08:58:51