Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Аймгийн төсөв

2013-11-20 12:38

Аймгийн төсөв

 


 

                                                                               
                                                                               
                                                                                  ЗАВХАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСӨВ                                      ЗАВХАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСӨВ                                                           ЗАВХАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСӨВ
Зардлын зүйл Сумдын ЗДТГ Сумын ИТХ Багийн Засаг дарга Аймгийн ИТХ
Зардлын зүйл
Аймгийн ЗДТГ Аудит Хот тохижих алба Ахмадын хороо ХААНэгж Зардлын зүйл Аймгийн БОХГазар Бусад зардал Хотын нийтийн тээвэр /хөнгөлөлт/ Аймгийн халамжийн сан 2013 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын сан Орон нутгийн нийт дүн Нийт
2012 оны төсөв 2013 оны төсөв Зөрүү 2012 оны төсөв 2013 оны төсөв Зөрүү 2012 оны төсөв 2013 оны төсөв Зөрүү 2012 оны төсөв 2013 оны төсөв Зөрүү 2012 оны төсөв 2013 оны төсөв Зөрүү
2012 оны төсөв
2013 оны төсөв Зөрүү
2012 оны төсөв
2013 оны төсөв Зөрүү
2012 оны төсөв
2013 оны төсөв Зөрүү 2012 оны төсөв 2013 оны төсөв Зөрүү 2012 оны төсөв 2013 оны төсөв Зөрүү 2012 оны төсөв 2013 оны төсөв Зөрүү
2013 оны төсөв
НИЙТ ЗАРДАЛ 3608260.2 3823006.3 214746.1 760845.4 903198.1 142352.7 976157.8 1061934.1 85776.3 134038.3 149279.6 15241.3 НИЙТ ЗАРДАЛ 861289.6 931725.3 70435.7 186855.6 201238.3 14382.7 156437.0 252594.8 96157.8 29903.5 30456.0 552.6 39050.9 НИЙТ ЗАРДАЛ 347724.3 366378.1 18653.8 1924475.2 980797.8 -943677.4 13000.0 7614530.0 16500.0 8638262.6 16383689.4 7745426.7
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3608260.2 3823006.3 214746.1 760845.4 903198.1 142352.7 976157.8 1061934.1 85776.3 134038.3 149279.6 15241.3 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 861289.6 931725.3 70435.7 186855.6 201238.3 14382.7 156437.0 252594.8 96157.8 29903.5 30456.0 552.6 39050.9 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 347724.3 366378.1 18653.8 870715.0 791297.8 -79417.2 13000.0 7614530.0 16500.0 7584502.4 16194189.4 8609686.9
Бараа үйлчилгээний зардал 3514075.9 3787853.5 273777.6 744093.2 848604.5 104511.3 949397.5 1061934.1 112536.6 128878.3 133419.6 4541.3 Бараа үйлчилгээний зардал 835265.2 924389.7 89124.5 180655.6 198238.3 17582.7 155437.0 251594.8 96157.8 15503.5 16056.0 552.6 39050.9 Бараа үйлчилгээний зардал 344274.3 362928.1 18653.8 870715.0 791297.8 -79417.2 13000.0 52800.0 0.0 7394021.2 8481167.4 1087146.1
Цалин хөлс, нэмэгдэл 2627565.2 2837037.0 209471.8 637554.6 716761.5 79206.9 794371.2 878910.3 84539.1 65854.0 69979.1 4125.1 Цалин хөлс, нэмэгдэл 483874.9 524149.2 40274.3 143816.0 158629.1 14813.1 99559.0 149844.9 50285.9 11145.3 11643.1 497.8 28550.4 Цалин хөлс, нэмэгдэл 233024.2 287301.5 54277.3 0.0 0.0 0.0 13000.0 0.0 0.0 4863740.2 5675806.1 812065.9
Үндсэн цалин 2333397.0 2494868.7 161471.7 454,849.3 515,988.8 61139.5 794,371.2 878,910.3 84539.1 65276 68164.1 2888.1 Үндсэн цалин 390325.0 412910.0 22585.0 143,816.0 158,629.1 14813.1 99,559.0 149,844.9 50285.9 11145.3 11643.1 497.8 28550.4 Үндсэн цалин 228377.8 266511.5 38133.7     0.0 13000.0     4292738.8 4999020.9 706282.1
Гэрээт ажлын цалин 294168.2 342168.3 48000.1 182,705.3 200,772.7 18067.4 0.0 0.0 0.0 578.0 1815.0 1237.0 Гэрээт ажлын цалин 93549.9 111239.2 17689.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Гэрээт ажлын цалин 4646.4 20790.0 16143.6     0.0       571001.4 676785.2 105783.8
АО-оос НД-д төлөх шимтгэл 289126.2 312074.1 22947.9 70130.8 78843.8 8713.0 87380.8 96680.1 9299.3 7243.9 7697.7 453.8 АО-оос НД-д төлөх шимтгэл 53226.3 57656.4 4430.1 15819.8 17449.2 1629.4 10951.4 16482.9 5531.5 1226.0 1280.7 54.8 3140.5 АО-оос НД-д төлөх шимтгэл 25698.3 31603.2 5904.9     0.0       535105.2 622908.7 87803.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 597384.5 638742.4 41357.9 36407.8 52999.3 16591.4 67645.5 86343.7 18698.2 55780.4 55742.8 -37.6 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 298164.0 342584.1 44420.1 21019.8 22160.0 1140.2 44926.6 85267.0 40340.4 3132.2 3132.2 0.0 7360.0 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 85551.8 44023.4 -41528.4 870715.0 791297.8 -79417.2 0.0 52800.0 0.0 1995175.8 2182452.6 187276.8
        Бичиг хэрэг 27116.5 28000.0 883.5 2400.0 3000.0 600.0 11400.0 11400.0 0.0 2037.0 2800.0 763.0          Бичиг хэрэг 6248.4 11433.5 5185.1 1360.0 1360.0 0.0 620.0 1000.0 380.0     0.0 480.0          Бичиг хэрэг 1046.6 1098.9 52.3     0.0       51181.9 60572.4 9390.5
        Гэрэл цахилгаан 11023.3 11023.3 0.0 0.0 0.0 0.0 810.0 1539.0 729.0 0.0 0.0 0.0         Гэрэл цахилгаан 8149.7 8149.7 0.0 0.0 0.0 0.0 22188.9 38496.2 16307.3     0.0 0.0         Гэрэл цахилгаан 1296.0 1296.0 0.0     0.0       42171.9 60504.2 18332.3
         Түлш халаалт 117254.7 216000.0 98745.3 0.0 0.0 0.0 5882.6 9412.2 3529.6 0.0 0.0 0.0             Түлш халаалт 168104.3 168104.3 0.0 0.0 0.0 0.0 455.4 455.4 0.0     0.0 0.0               Түлш халаалт 1951.0 1951.0 0.0     0.0       291697.0 395922.9 104225.9
       Тээвэр /шатахуун/ 216565.0 247169.7 30604.7 6574.9 10358.3 3783.3 7660.8 15292.4 7631.7 9964.5 11600.0 1635.5        Тээвэр /шатахуун/ 42911.7 66000.0 23088.3 4226.3 4500.0 273.7 15160.0 27567.9 12407.9     0.0 0.0        Тээвэр /шатахуун/ 7410.0 13645.0 6235.0     0.0       303063.2 396133.3 93070.1
           Шуудан холбоо 19738.6 19738.6 0.0 3086.3 4900.0 1813.7 7920.3 8500.0 579.8 3908.2 4500.0 591.8         Шуудан холбоо 10965.4 18738.0 7772.6 2004.8 2100.0 95.2 220.0 220.0 0.0     0.0 480.0          Шуудан холбоо 1399.4 1500.0 100.6     0.0       47843.5 60676.6 12833.1
         Цэвэр бохир ус 1769.2 1769.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        Цэвэр бохир ус 10740.6 10740.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0                Цэвэр бохир ус 0.0 0.0 0.0     0.0       12509.8 12509.8 0.0
       Дотоод албан томилолт 69485.5 69485.5 0.0 11952.5 21500.0 9547.5 7613.3 10000.0 2386.7 7968.3 12042.8 4074.5         Дотоод албан томилолт 34291.7 37268.0 2976.3 7996.2 8500.0 503.8 362.3 1530.5 1168.2     0.0 0.0        Дотоод албан томилолт 7179.7 7179.7 0.0     0.0       139669.8 167506.5 27836.7
         Гадаад  томилолт 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            Гадаад  томилолт 6321.3 6300.0 -21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0   Гадаад  томилолт 0.0 0.0 0.0     0.0       6321.3 6300.0 -21.3
        Ном хэвлэл 2449.2 2449.2 0.0 1305.6 2000.0 694.4 8664.0 8664.0 0.0 270.0 300.0 30.0           Ном хэвлэл 225.0 500.0 275.0 150.0 200.0 50.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0              Ном хэвлэл 168.0 168.0 0.0     0.0       13063.8 14281.2 1217.4
         Хичээл, дадлага 3400.0 3400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0              Хичээл, дадлага 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0               Хичээл, дадлага 0.0 0.0 0.0     0.0       3400.0 3400.0 0.0
           Эд хогшил худалдан авах 7200.0 0.0 -7200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            Эд хогшил худалдан авах 300.0 1500.0 1200.0 4800.0 0.0 -4800.0 0.0 0.0 0.0     0.0 6400.0             Эд хогшил худалдан авах 800.0 800.0 0.0     0.0       12300.0 8700.0 -3600.0
            Урсгал засвар 19175.6 10000.0 -9175.6 150.0 270.0 120.0 6290.0 9436.0 3146.0 1824.4 3000.0 1175.6     Урсгал засвар 1265.0 5000.0 3735.0 0.0 5000.0 5000.0 800.0 6121.0 5321.0     0.0 0.0          Урсгал засвар 350.0 5550.0 5200.0     0.0       29505.0 44377.0 14872.0
          Төлбөр хураамж, бусад 5300.0 5300.0 0.0 2171.0 2171.0 0.0 НИЙТЭЛСЭН: 2016-03-04 02:06:21