Төсвийн мэдээлэл
2024 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

...

2023-12-13 15:17:08

Дэлгэрэнгүй..
2024 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

...

2023-12-13 15:15:45

Дэлгэрэнгүй..
АЛБА-ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-2023

...

2023-11-06 12:13:15

Дэлгэрэнгүй..
АЛБА-ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-2023

...

2023-11-06 12:13:12

Дэлгэрэнгүй..
2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

...

2023-11-06 12:12:17

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн ил тод байдлыг хангах зорилтын хүрээнд Завхан аймгийн 2023 оны иргэдийн төсвийн эмхтгэл гарлаа.

...

2023-04-05 01:24:47

Дэлгэрэнгүй..
2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

...

2022-05-23 16:28:15

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОГТООЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

...

2022-03-29 13:45:14

Дэлгэрэнгүй..
УЛСЫН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТ

...

2019-12-03 09:28:26

Дэлгэрэнгүй..
ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2020 ОНД ХИЙГДЭХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

...

2019-12-03 09:15:06

Дэлгэрэнгүй..