Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ
ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

...

2023-11-06 12:07:27

Дэлгэрэнгүй..
ЖУРАМ, ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

...

2023-11-06 12:04:24

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГӨ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

...

2023-11-06 12:02:20

Дэлгэрэнгүй..
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ТҮР СААТУУЛАХ ХАШАА /БАЙР/ АЖИЛЛУУЛАХ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

...

2023-11-06 11:55:51

Дэлгэрэнгүй..