Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр,суралцаж байгаа сургууль
СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОВ

...

2023-11-07 15:57:13

Дэлгэрэнгүй..
Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгав

...

2023-11-07 15:56:01

Дэлгэрэнгүй..