Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх барилга байгууламжийн угсралт, их засврын ажил, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн материалд бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

 

Анхны санхүүжилт

Дундын санхүүжилт

Эцсийн санхүүжилт

Баримт бичгийн нэр

Баримт бичгийн нэр

Баримт бичгийн нэр

1

Үнэлгээний хорооны протокол

1

Хавсралт 3

1

Хавсралт 3

2

Гэрээ байгуулах тухай мэдэгдэл

2

Хавсралт 3-1

2

Хавсралт 3-1

3

Гэрээ                                               /Эх хувь-1, Хуулбар-4%/

3

Хавсралт 4

3

Хавсралт 4

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4

Гүйцэтгэлийн төсөв

4

Гүйцэтгэлийн төсөв

5

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

5

Гүйцэтгэлийн фото зураг

5

Гүйцэтгэлийн фото зураг

6

Хавсралт 3

6

Нэхэмжлэх

6

Нэхэмжлэх

7

Хавсралт 3-1

7

 

7

Зураг төсвийн гэрээ                     /Эх хувь-1, Хуулбар-4%/

8

Хавсралт 4

8

 

8

Зураг төсөв хүлээлцсэн акт /Эх хувь-1, Хуулбар-4%/

9

Нийт төсөв

9

 

9

Ашиглалтанд оруулсан комиссын акт, тоног төхөөрөмж хүлээлцсэн акт                                   /Эх хувь-1, Хуулбар-4%/

10

Гүйцэтгэлийн төсөв

10

 

10

Ашиглалтанд оруулах комиссын хурлын тэмдэглэл                                             /Эх хувь-1, Хуулбар-4%/

11

Гүйцэтгэлийн фото зураг

11

 

11

Магадлашгүй ажлын акт                  /Эх хувь-1, Хуулбар-4%/

12

Гүйцэтгэлийн баталгаа гэрээний үнийн дүнгийн 5% /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 43.4 дэх заалтын дагуу/

12

 

12

Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэлийн төсөв                                 /Эх хувь-1, Хуулбар-4%/

13

Нэхэмжлэх

13

 

13

Гэрээний хуулбар

14

 

14

 

14

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-14 12:26:28