Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт
Нэр Хавсралт
1 2024 I улирал ТАТАХ
2 ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭ ТАТАХ
3 III-улирал ТАТАХ
4 II-р улирал ТАТАХ
5 I-р улирал ТАТАХ
6 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН ТАТАХ
7 Хүлээн авах ТАТАХ
8 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2019 ОНЫ IV УЛИРЛЫН ТАЙЛАН ТАТАХ
9 Завхан аймгийн засаг дарга, засаг даргын тамгын Газар, нутгийн захиргааны байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны III улирлын тайлан ТАТАХ
10 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫНГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ ТАТАХ
11 Завхан аймгийн засаг дарга, засаг даргын тамгын Газар, нутгийн захиргааны байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны II улирлын тайлан ТАТАХ
12 Завхан аймгийн засаг дарга, засаг даргын тамгын Газар, нутгийн захиргааны байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны I улирлын тайлан ТАТАХ
13 Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн
14 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН
15 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ III УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
16 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ II УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН ТАТАХ
17 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ I УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН ТАТАХ
18 Завхан аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны тайлан ТАТАХ
19 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2017 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
20 АВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
21 ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2017 ОНЫ I УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
22 ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2016 ОНЫ I УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
23 2017 оны 2-р улирал мэдээлэлд