Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан
Нэр Хавсралт
1 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ / БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД / ТАТАХ
2 АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ТАТАХ
3 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2023 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ ТАТАХ
4 ЗАВХАН АЙМГИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ 5 ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ ТАТАХ
5 Аймгийн-засаг-даргын-Үйл-ажиллагааны-хөтөлбөрийн-ХШҮ-ний-тайлан-Завхан-АЗДТГ-2023-оны-хагас-жил-2023-11-02 ТАТАХ
6 Аймгийн-Хөгжлийн-Төлөвлөгөө-2022-жилийн-эцэс ТАТАХ
7 ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ ЗӨВЛӨМЖ ТАТАХ
8 ЗАСГИЙН-ГАЗРЫН-ҮЙЛ-АЖИЛЛАГААНЫ-ХӨТӨЛБӨР-ЗАВХАН-АЗДТГ-2022-ОНЫ-ЖИЛИЙН-ЭЦЭС-2023-02-13 ТАТАХ
9 БОДЛОГЫН-БАРИМТ-БИЧГҮҮДИЙН-ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ-ЗӨВЛӨМЖ-2022 ТАТАХ
10 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ ТАТАХ
11 АЙМГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ ТАТАХ