Нөөцөд бүртгэлтэй иргэд
Нэр Хавсралт
1 2021 ОНЫ 03 САРД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГЧ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД ТАТАХ
2 2021 ОНЫ 06 САРД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГЧ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД ТАТАХ
3 2021 ОНЫ 11 САРД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГЧ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД ТАТАХ
4 2022 ОНЫ 04 САРД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГЧ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД ТАТАХ
5 2022 ОНЫ 10 САРД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГЧ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД ТАТАХ
6 2023 оны I улиралд төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэд ТАТАХ
7 2023 оны II улиралд төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэд ТАТАХ
8 2023 оны III улиралд төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэд ТАТАХ
9 Бүртгэл