Төлөвлөгөө
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

...

2020-01-06 02:55:55

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

...

2017-02-10 17:46:29

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журмын жагсаалт

...

2016-02-14 17:04:09

Дэлгэрэнгүй..
2016 оны 01 сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

...

2016-02-14 16:24:06

Дэлгэрэнгүй..